ศสพ.ระยอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และเก็บรักษาผลผลิตกัญชา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประกอบกิจการกัญชากัญชง

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และเก็บรักษาผลผลิตกัญชา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประกอบกิจการกัญชากัญชง ให้แก่ผู้ปลูกผู้ประกอบการในการค้ากัญชาในประเทศและส่งออกต่างประเทศ จำนวน 50 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับกัญชา ณ โรงแรม คามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง ความคิดเห็น