ศสพ.ระยอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เเละฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "การขยายพันธุ์พืช" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง

    วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายอภิชาต ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เเละฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "การขยายพันธุ์พืช" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะเกษตรกรสู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และพัฒนาศักยภาพผู้นำในด้านการขยายพันธุ์พืชให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะแก่สมาชิกในกลุ่มต่อไปความคิดเห็น