ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการปลูกเห็ดเยื่อไผ่

 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการปลูกเห็ดเยื่อไผ่ ระบบ smart farming ในพื้นที่ EECI สำหรับเตรียมเป็นวัตถุดิบร่วมกับสารสกัดสมุนไพรไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง ภายใต้โครงการผลักดันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(วทน.) สู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่าง สวทช. และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดยผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดทฤษฏีใหม่ นาย อาบีดีน จิเหลา (อ.ดีน วิศวกรเห็ด) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง


ความคิดเห็น