ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 20 เมษายน 2566  ณ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยมีนายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมและลงพื้นที่ไปยังเส้นทางรับเสด็จฯ เพื่อให้คำแนะนำในการจัดงานครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และสมพระเกียรติความคิดเห็น