ศสพ.ระยอง ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการของส่วนราชการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลาการจังหวัดระยอง ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom meeting วาระว่าด้วย การปฏิบัติราชการตามนโยบายสำตัญของกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เช่น การผลิตพันธุ์ พันธุ์สัตว์ ได้มาตราฐานให้เพียงพอ การส่งเสริมอาชีพด้านพืช ปศุสัตว์และประมง การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เป็นต้น รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา ข้อจำกัดสำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ โดยมีนายพีรพันธ์ คอทอง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ความคิดเห็น