ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดย นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่าย และศูนย์ปฏิบัติการ เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ความคิดเห็น