ศสพ.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดระยอง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธนิสร ศิริโวหาร นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวหทัยชนก บุญทา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดระยอง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ อาคารจัดการผลิตผลการเกษตร ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่นการวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร พร้อมทั้งสนับสนุนต้นพันธุ์พืชทั้งสิ้นจำนวน 200 ต้นประกอบด้วย มะละกอ มะเขือ พริก ฝรั่ง เงาะ และมะม่วง โดยได้แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจและเกษตรกรที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้นำไปปลูกบริโภคในครัวเรือนต่อไป

ความคิดเห็น