ศสพ. ระยอง ร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ "วันเสลาบานที่นิคม8" โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงาน นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ "วันเสลาบานที่นิคม8" ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 โดยมีสิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานได้มีการจัดแสดงผลงานวิชาการของครูและนักเรียน โดยทางศสพ.ระยอง ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการเกษตร พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ปี 2565 ตลอดจน 2566 ให้กับคณะครูและนักเรียน ซึ่งการแสดงผลงานวิชาการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จในการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยนักเรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง และยังสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ความคิดเห็น