ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) โดยมีนายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ เรื่องเพื่อทราบ ประกอบด้วย ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและสถานการณ์สินค้าเกษตรเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดระยอง สถานการณ์สินค้าด้านพืช สถานการณ์สินค้าด้านปศุสัตว์ สถานการณ์สินค้าด้านประมง) สถานการณ์การบริหารจัดการน้ำจ.ระยอง ความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง การแก้ปัญหาด้านภัยพิบัติด้านการเกษตร  ผลการประกวดแปลงใหญ่ ปี พ.ศ. 2565 การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จ.ระยอง ไตรมาส 4/2565 แผนการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ เป็นต้น และเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) การขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงระดับหมู่บ้าน (ระยะที่ 3) การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570) และการขอแก้ไขรายชื่อคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ทางศูนย์ฯได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในหลายภารกิจเพื่อพัฒนาด้านการเกษตร จังหวัดระยอง เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความสามารถในการแข่งขันในอนาคต 

ความคิดเห็น