ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology)

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง  พร้อมด้วย นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  และนายศรันยู    นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับคณะดูงานสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institutr of Technology) ประกอบด้วย นักศึกษานานาชาติโปรแกรมพิเศษ ปริญญาโท และปริญญาเอก พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ จำนวน 50 ท่าน เข้าดูงาน ณ จุดเรียนรู้ไม้ดอกประดับ ฐานการเรียนรู้พืชสวน โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง  ทางศูนย์ฯ ได้บรรยายการผลิตไม้ดอกไม้ประประดับ อาทิ สับปะรดประดับ ไม้ฟอกอากาศ ไม้ประดับกระถาง ไม้ประดับตัดใบ พร้อมทั้งนำคณะดูงานเยี่ยมชมโรงเรือนผลิตไม้ดอกไม้ประดับและแปลงแม่พันธุ์ไม้ประดับ  เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ มีความรู้ความเข้าใจการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดในการศึกษาและการปฏิบัติงานต่อไป

ความคิดเห็น