ศสพ.ระยอง ให้สัมภาษณ์ "เพื่อวางแผนปฏิบัติการวิจัย เพื่อพัฒนากลไกเสริมแรงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง" กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 เพื่อวางแผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนากลไกเสริมแรงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา เพื่อให้ทุกภาคภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสร้างกลไกการขับเคลื่อนและกำหนดเส้นทางการพฒนาการศึกษาของจังหวัดให้เข้มแข็งชัดเจนร่วมกัน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง 

ความคิดเห็น