ศสพ.ระยอง ร่วมบันทึกเทปวิทยุสถานี 91.75 FM จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมบันทึกเทปวิทยุสถานี  91.75 FM จังหวัดระยอง เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  โดยศูนย์ฯ ได้ก่อตั้งเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนองค์ความรู้ด้านพืชสวน ภายโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ประกอบด้วยจุดเรียนรู้ 5 จุด ได้แก่ จุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ  จุดเรียนรู้พืชผักเห็ดและสมุนไพร  จุดเรียนรู้ด้านไม้ผล  จุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  และจุดเรียนรู้ด้านยางพารา  และยังให้บริการทางด้านการเกษตร ถ่ายทอดความรู้และจัดฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปรวมถึงให้บริการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ตามภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ซึ่งการบันทึกเทปครั้งนี้จะออกอากาศในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-10.30 น.ที่ สถานีวิทยุระยอง 91.75FMความคิดเห็น