ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรม โครงการ "การยกระดับการผลิตขมิ้นชันให้ได้มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์สู่การเป็น Smart Farmer"

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมการนำผลงานวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เพื่อขยายผลสู่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ โครงการ "การยกระดับการผลิตขมิ้นชันให้ได้มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์สู่การเป็น Smart Farmer" ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมี นางสาวภาวดี ใจเอื้อ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน  การอบรมประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 1) แนวทางการยกระดับการผลิตขมิ้นชันของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ได้มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ สู่การเป็น Smart Farmer โดย ผศ.ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2) หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) สำหรับขมิ้นชัน 3) หลักการเกษตรอินทรีย์ (Organic) สำหรับขมิ้นชัน โดยนางสาวลัคนา จันทรวงศ์ศรี นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี กรมวิชาการเกษตร ระหว่างการอบรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสอบถามในประเด็นต่างๆ เพื่อสามารถนำความรุ้ไปประยุกษ์และส่งเสริมให้เกษตรกรต่อไป

ความคิดเห็น