ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 10 ราย เข้าศึกษาดูงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานประสาน อำนวยการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี การดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ตั้งแต่ข้อมูลโครงสร้างการบริหารจัดการ กลไกในการขับเคลื่อนโครงการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรและส่วนราชการต่างๆ ที่เข้ามาสนับบสนุนการดำเนินงาน พร้อมด้วยการเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 ฐาน ในโครงการศูนย์บริการฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

ความคิดเห็น