ศสพ. ระยอง ต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

     วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565  นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นายณัฐศิษฏ์ ลอยพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  เข้าต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่เข้ารับการฝึกงานในด้านการเกษตร ระยะเวลาการฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองความคิดเห็น