ศสพ. ระยอง เข้ารับฟังการนำเสนอสรุปผลการฝึกงานของนักศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง นำโดย นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้ารับฟังการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะเวลาการฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 – วันที่ 17 มิถุนายน 2565 จำนวน 12 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  เข้าฝึกงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ใน 8 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1. ทุเรียนและการจัดการ 2. การอนุบาลและดูแลต้นไม้ 3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 4. ยางพารา 5. ผัก เห็ด และสมุนไพร 6. การขยายพันธุ์พืช 7. การเลี้ยงจิ้งหรีด และ 8. ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ในการศึกษาต่อไป

ความคิดเห็น