ศสพ.ระยอง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2565-2570

    วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2565 และพ.ศ. 2565-2570 ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง จัดโดยสถาบันฝีมือแรงงาน 17 ระยอง โดยมีนายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญในการประชุมว่าด้วยการจัดทำร่างแผนพัมนาฝีมือแรงงานประจำปี 2565-2570 ด้านเกษตร ประมง และปศุสัตว์ และการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมุลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด ดดยารบันทึกแผน/ผลการพัฒนากำลังคนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้นให้บันทึกภายในวันที่ 27 กันยายน 2565 และการบันทึกแผนการพัฒนากำลังคนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 บันทึกภายใน 30 กันยายน 2565

 


ความคิดเห็น