ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ปี 2565 ไตรมาสที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธนิสร ศิริโวหาร นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวหทัยชนก บุญทา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  เข้าร่วมจัดงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ปี 2565 ไตรมาสที่ 3/2565” ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง เป็นประธานเปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น ด้านพืช ดิน ประมง ชลประทาน ยางพารา สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย ส่งเสริมการเกษตร สาธารณสุข และสาธิตและการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้ร่วมให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วม พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้ จำนวนทั้งสิ้น 200 ต้น ประกอบด้วย โกโก้ 100 ต้น และกาแฟ 100 ต้น  มอบให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ความคิดเห็น