ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2565

    วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงครามชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยมีนายชาญชนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้เพื่อให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ดำเนินงานฯ เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติได้อย่างแท้จริง  โดยแต่ละหน่วยงานร่วมได้สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
ความคิดเห็น