ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 จัดโดย สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร  โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเทคนิคการเขียนโครงการได้อย่างถูกต้อง สามารถเขียนโครงการเพื่อตอบสนองพันธกิจ นโยบายขององค์กร แผนงาน และขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดทักษะการฝึกปฏิบัติจริง และเกิดการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดยรศ.ดร.บำเพ็ญ เขียวหวาน และนายวิชัย ศรีขวัญ  สาระสำคัญในการอบรม ดังนี้
        -  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “นำเสนอผลการออกแบบการประเมินโครงการและออกแบบกลไกการทำงาน”
        - 
“การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โครงการส่งเสริมการเกษตร”
        - “การประเมินความคุ้มค่าของโครงการทางเศรษฐศาสตร์”
         - “การบริหารโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ”
        - “การออกแบบการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม การเกษตร”
        -  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “นำเสนอผลการพัฒนาการเขียนโครงการและการออกแบบ การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบมืออาชีพ”
ความคิดเห็น