ศสพ.ระยอง ให้บริการประชาชน แนะนำความรู้การทำแปลงเกษตรผสมผสาน

      วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน  นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้บริการความรู้ "การทำแปลงเกษตรผสมผสาน" ประกอบด้วย การวางผังแปลง การจัดการบ่อพักน้ำ การวางระบบน้ำในแปลงให้เข้ากับพืชปลูก ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ การใช้วัสดุทางการเกษตรที่เหมาะสมและคุ้มค่า และการเลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่แปลง พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้ให้เกษตรกรได้ไปปลูก ได้แก่ ต้นพันธุ์มะพร้าว จำนวน 6 ต้น ต้นพันธุ์ชะมวง 5 ต้น ต้นพันธุ์มะตูม 2 ต้น ต้นพันธุ์มะตูมแขก 2 ต้น ต้นพันธุ์สะเดา 4 ต้น ให้กับเกษตรกร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ผู้มีความสนใจเข้ามาติดต่อขอเรียนรู้ จำนวน 2 ราย  ณ จุดเรียนรู้ผัก เห็ด สมุนไพร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยเกษตรกรสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ต่อไป

ความคิดเห็น