ศสพ.ระยอง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการตลาดในการบริหารจัดการโลจิสติกส์การเกษตรสู่การเชื่อมโยงตลาดหลายมิติ กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันระหว่างที่ 15-17 มิถุนายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการตลาดในการบริหารจัดการโลจิสติกส์การเกษตรสู่การเชื่อมโยงตลาดหลายมิติ กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความระบบการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อนำไปสู่การยกระดับที่ศักยภาพของกลุ่มและการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพสู่ตลาด Modern Trade ตลอดจนการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดในระดับต่างๆ  บุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าส่วนกลาง ผู้รับผิดชอบงานตลาดเกษตรกรระดับเขต ระดับจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการฯ รวม 120 คน ในการนี้นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร เป็นหัวหน้าคณะในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ 
ความคิดเห็น