ศสพ. ระยอง ร่วมจัดงาน “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ” จังหวัดชลบุรี

     วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง กล้วย และการแปรรูปกล้วย ให้กับค่าย “เยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ปีที่ 8 พ.ศ.2565 จำนวน 60 คน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เยาวชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2.เยาวชนมีความเข็มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้

3.เยาวชนได้เข้าใจประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศ

4.เยาวชนได้รื้อฟื้นวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่ดีงามของท้องถิ่น

5.เยาวชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละหลักสูตรค่ายได้ฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้าน คือพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษาความคิดเห็น