ศสพ.ระยอง เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตร และโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2

 ระหว่างวันที่  9 - 10 มิถุนายนย 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตร และโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้านการเกษตรและเชื่อมโยงตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตราฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และดำเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่มีความปลอดภัยเเละเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม ห้วข้อการบรรยายประกอบด้วน การจัดการโลจิสติกส์ระดับฟาร์ม ประเด็นการจัดการคุณภาพผลผลิตก่อนและหลังเก็บเกี่ยว, การนำนวัตกรรมด้านการเกษตรมาปรับใช้ในระดับฟาร์มเพื่อยกรับดับการผลิตสินค้าเกษตรในมีคุณภาพมาตราฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด, การบริหารห่วงโซ่อุปทานธุรกิจเกษตร และการบริหารจัดการเว็บไซต์เกษตรกรออนไลน์.com โดยได้รับเกียรติจาก นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรเป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้
ความคิดเห็น