ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ปี 2565 ครั้งที่ 3 ณ เทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และนายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ปี 2565 ครั้งที่ 3 ณ เทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม เป็นประธานเปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่นการวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้ร่วมให้บริการเกษตรกรและประชาชนที่มีความสนในเข้าร่วมรับบริการมากกว่า 100 คน พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้ จำนวนทั้งสิ้น 200 ต้น  ประกอบด้วย มะม่วงหินมะพานต์ มะตูมแขก หม่อน และชะอม แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน  ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ


ความคิดเห็น