ศสพ.ระยอง สนับสนุนพืชในกิจกรรมให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน อำเภอเมืองระยอง

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง สนับสนุนต้นไม้ให้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อมอบให้เกษตรกรเป้าหมายสำหรับกิจกรรมให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน จำนวน 29 ครัวเรือน ภายใต้การปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นเป็นพืชผักที่สามารถรับประทานได้ระยะยาวและมีความทนต่อสภาพอากาศ ประกอบด้วย พริก มะเขือ ชะอม ผักเหลียง และมะตูมเเขก รวมเป็นจำนวนทั้งสิน 145 ต้น

ความคิดเห็น