ศสพ.ระยอง จัดฝึกอบรม “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)”

วันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ หลักสูตร”ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)” รุ่นที่ 1-3 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยการเปิดรับสมัครออนไลน์ทาง Facebook ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับการตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งจากเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดอื่นๆ เช่น ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นนทบุรี และ ลำปาง รวมทั้งสิ้น 70 ราย โดยเนื้อหาการฝึกอบรมจะประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานด้านระบบน้ำทางการเกษตร หลักการออกแบบระบบน้ำ และอุปกรณ์ HandySense การติดตั้งและฟังก์ชั่นการทำงาน พร้อมทั้งให้ผู้เข้าอบรมเยี่ยมชมการใช้งานระบบ HandySense ในแปลงสาธิตภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ให้ความสนใจอุปกรณ์ HandySense เนื่องจากมีความต้องการที่จะทำการเกษตรเป็นอาชีพเสริม แต่ด้วยมีภาระหน้าที่ในงานประจำ จึงอยากได้ตัวช่วยในการบริหารจัดการแปลงที่สามารถควบคุมสั่งการได้จากระยะไกล และสามารถตอบสนองความต้องการของพืชอย่างเหมาะสมความคิดเห็น