ศสพ. ระยอง เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์

 

    วันพฤหัสที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์  พลับพลาไชย ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมีหัวข้อการสัมนา ดังต่อไปนี้

    - แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 และชี้แจงการดำเนินงานโครงการ โดย นายเด่นพงษ์ เวียงศรีพนาวัลย์ ผู้อำนวยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
    - บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “โปรแกรมการรายงานแผน ผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร” โดย    นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
    - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล.”
       โดย 1. นายวีรยุทธ สมป่าสัก หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร
             2. นายสิทธิเดช โสภา เกษตรอำเภอเมืองเลย สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
             3. นายวิศรุต ตุ้ยศักดา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
ความคิดเห็น