ศสพ. ระยอง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2565

        วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
และนายศรันยู นัดสูงวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีรองอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน ประเด็นการประชุมว่าด้วย 
    - เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วคือ ฐานข้อมูลผู้ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่ทายาทเกษตรรุ่นใหม่ประจำปี 2564
    - เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ แผนการปฏิบัติงานโครงการฯ ปี 2565 และรายชื่อผู้ประสานงานโครงการฯ ปี 2564
    - เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ พื้นที่เป้าหมานในการดำเนินการ ปี 2565 บุคคลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ หลักสูตรการฝึกอบรม และการติดตามความก้าวหน้าโครงการ 

ความคิดเห็น