ศสพ. ระยอง ปรับปรุงระบบการให้น้ำแปลงเรียนรู้การทำสวนละมุดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าหน้าแล้ง

        ละมุดเป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี แต่ก็มีความต้องการน้ำเหมือนพืชปกติทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้ง ควรมีการให้น้ำเป็นระยะๆ อย่างน้อยเดือนละ 2-3 ครั้ง เพื่อให้ต้นสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ตามปกติ และเพื่อให้การพัฒนาจากระยะดอกไปเป็นผลสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้ ไม่เกิดการหลุดร่วง 
        การออกแบบระบบน้ำในการทำสวนละมุด จะออกแบบตามความต้องการน้ำของพืช โดยละมุดที่มีขนาดทรงพุ่มประมาณ 2 – 2.5 เมตร จะมีความต้องการน้ำอยู่ที่วันละ 14.9 – 23.3 ลิตร/ต้น/วัน แต่ทั้งนี้ความต้องการน้ำจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับชนิดของดินที่ปลูกพืช ความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน เป็นต้น และความต้องการน้ำจะเพิ่มมากขึ้นตามขนาดทรงพุ่มที่กว้างขึ้น เมื่อทราบความต้องการน้ำของพืชแล้วจึงมาเลือกหัวจ่ายน้ำให้เหมาะสม 


        สำหรับพืชที่มีอัตราการใช้น้ำไม่มาก หัวจ่ายน้ำแบบมินิสปริงเกลอร์ (Mini-Sprinkler) ก็เพียงพอแก่การใช้งาน โดยหัวจ่ายน้ำแบบมินิสปริงเกลอร์จะมีอัตราการไหลของหัวจ่ายน้ำหลายระดับ ทั้งแต่ 35-300 ลิตรต่อชั่วโมง แต่ขนาดของหัวจ่ายน้ำที่มีอัตราการไหลของน้ำต่ำๆ รูที่หัวจ่ายก็จะมีขนาดเล็กตามไปด้วย จึงจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำที่มีคุณภาพค่อนข้างดี หรือมีระบบกรองน้ำที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันที่รูหัวจ่ายน้ำ ระบบมินิสปริงเกลอร์ (Mini-Sprinkler system) จะเหมาะกับพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำจำกัด การเลือกใช้ระบบจ่ายน้ำให้เหมาะสม นอกจากจะช่วยให้พืชสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้แล้ว ยังช่วยให้เกิดการประหยัดทรัพยากรน้ำอีกด้วย                        เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจปลูกละมุดสามารถเข้าเยี่ยมชมหรือปรึกษาได้ที่ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง 
038 027 915, 038 027 913
ตามวันและเวลาราชการ


ความคิดเห็น