ศสพ. ระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้าง Core Team เพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ครั้งที่ 1/2564

 


    นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้  นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้าง Core Team เพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 เพื่อรายงายผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา และร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2565 โดยจะมุ่งเน้นในการพัฒนาการผลิตผลไม้ภาคตะวันออก และส่งเสริมการพัฒนาผลไม้อัตลักษณ์เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลสู่ 4.O ให้มากขึ้น โดยให้มีการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการสร้างช่องทางการตลาดในหลายๆช่องทางเพื่อลดความเสี่ยงในการจำหน่ายสินค้าการเกษตรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ซึ่งมีภารกิจในการจัดทำแปลงรวบรวมชนิดพันธุ์ไม้ผลอัตลักษณ์ประจำภาคตะวันออก ได้มีการนำเทคโนโลยีการให้น้ำและการควบคุมทรงพุ่มมาใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการทำการเกษตรสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อลดการใช้แรงงาน เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
ความคิดเห็น