ศสพ. ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2564


    วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ  ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม วาระการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิตการแปรรูปการทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
        1) วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
        2) วิสาหกิจชุมชนรวมใจพัฒนาอาชีพบ้านคลองบางบ่อ ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์
        3) วิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอำเภอวังจันทร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์
ความคิดเห็น