ศสพ. ระยอง ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 4/2564

   


    วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 4/2564 ผ่านะรบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนายปิยะ สมัครพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม โดยประเด็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ปฏิบัติการ ได้แก่ 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ "ระบบบริหารจัดการแปลงด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)" 
- การบริหารพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันเออก
- แผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่าย และแผนการฝึกอบรม/สัมนา งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภาพรวมของรายหน่วยงาน)
- การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์ปฏิบัติการ
ความคิดเห็น