ศสพ. ระยอง ออกพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม การทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร อ.นิคมพัฒนา

    

    วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบให้ นายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกพื้นที่ติดตาม           
ให้คำแนะนำ และ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้ 
ได้แก่ ยอบ้าน ชะมวง และฝรั่ง รวม 100 ต้น ให้กับกลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดพนานิคม      อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรและสร้างรายได้ต่อไป


ความคิดเห็น