ศสพ. ระยอง เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดทำโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร

        วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดทำโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร ในส่วนของโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเกาตรกรรมเพื่อสร้างรายได้ (แรงงานคืนถิ่น) ผ่านการประชุมออนไลน์ (ZOOM Meeting) จัดโดยกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร        โดยนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม ศูนย์ปฎิบัติการร่วมดำเนินงานใน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาทักษะอาชีพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้างรายได้ (แรงงานคืนถิ่น) โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก และ กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานสนับสนุนโดยให้ศูนย์ปฎิบัติการ 40 ศูนย์ เป็นแหล่งฝึกทักษะอาชีพด้านการเกษตร และโครงการเพิ่มขีดศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี


ความคิดเห็น