ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2564

 วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนยส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุม อาคารหอพัก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ การจัดทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ การจ้างเหมาบุคลากรภายในศูนย์ฯ ข้อมูลฐานการเรียนรู้และหลักสูตรการฝึกอบรม การปรับแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและการจัดทำฐานข้อมูลโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ โดยมีนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมUploading: 318952 of 318952 bytes uploaded.

ความคิดเห็น