ศสพ. ระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Google Meet

    วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวหทัยชนก   บุญทา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Google Meet โดยมีนายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม วาระการประชุมว่าด้วย มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณปี 2564)  

ความคิดเห็น