ศสพ. ระยอง เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสมลักษณ์ สุขเย็น เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom  โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม เนื้อหาสำคัญของของการอบรม อาทิ ประเด็นความเสี่ยงจากการดำเนินงานด้านการเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน  จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และประเด็นความเสี่ยงจากการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ในการดำเนินงานต่อไป ความคิดเห็น