ศสพ. ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

 


    วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดและคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง โดย นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง    เป็นประธานการประชุม ประเด็นการประชุมประกอบด้วย

1. การขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 เพื่อเตรียมรับความปกติถัดไป
(
next normal
โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
2. สถานการณ์สินค้าเกษตรเศรษฐกิจจังหวัดระยอง
    2.1 สถานการณ์สินค้าด้านพืช
            1) สถานการณ์ด้านพืช (ทุเรียน,มังคุด,เงาะ,ลองกอง,สับปะรด) โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
            2) สถานการณ์ด้านพืชเศรษฐกิจ (สับปะรด,มันสำปะหลัง,ปาล์มน้ำมัน)โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่                 6 ชลบุรี
            3) สถานการณ์ยางพารา โดย การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง
            4) สถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรจังหวัดระยอง โดย สำนักงานเกษตรจังหวัด                                ระยอง,ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
    2.2 สถานการณ์สินค้าด้านปศุสัตว์ (สุกร,ไก่เนื้อ,ไก่ไข่,โคเนื้อ,ไก่พื้นเมือง) โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
    2.3 สถานการณ์สินค้าด้านประมง (กุ้งขาวแวนนาไม,หอยแมลงภู่,ปลานิลแดง) โดย สำนักงานประมงจังหวัด                 ระยอง
3. สถานการณ์การบริหารจัดการน้ำจังหวัดระยอง โดย โครงการชลประทานระยอง และโครงการส่งน้ำและบำรุง            รักษาประแสร์
4. โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019 ด้านการเกษตร ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มที่ 3.2 การลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การจัดทำแผนปฏิบัติงานศูนย์เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง สนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มที่ 3.2 การลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


    

ความคิดเห็น