ศสพ. ระยอง ดำเนินการใส่ปุ๋ยคอกแปลงเรียนรู้ด้านไม้ผลไม้ยืนต้น เพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมและธาตุอาหารเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของต้นพืช

 

       วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบแปลงเรียนรู้ด้านไม้ผลไม้ยืนต้น ดำเนินการใส่ปุ๋ยคอกเพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมและธาตุอาหารเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของต้นพืช โดยปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มาจากสิ่งขับถ่ายของสัตว์ต่างๆ อาทิ วัว สุกร ไก่ เป็ด และค้างคาว เป็นต้น ซึ่งมูลของสัตว์ต่างๆก็จะมากจากซากพืชและสัตว์ที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายของสัตว์ โดยจะมีปริมาณธาตุอาหารที่แตกต่างกันไป อาทิ อาหารที่สัตว์บริโภคเข้าไป ความสามารถในการย่อยสลายของจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะของสัตว์ เป็นต้น


การใช้ปุ๋ยคอก ส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์ในการใช้หลักๆ 2 ประการ ได้แก่

ประการแรก เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืช โดยการปลดปล่อยธาตุอาหารให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ จะต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ ดังนั้นพืชจะไม่สามารถใช้ธาตุอาหารได้ทั้งหมดในคราวเดียว จะเป็นการให้ธาตุอาหารพืชในลักษณะต่อเนื่อง จึงมีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่นานกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี

ประการที่สอง เพื่อช่วยปรับปรุงบำรุงดิน ช่วยให้สมบัติทางเคมี ทางกายภาพและทางชีวภาพของดินดีขึ้น อาทิ ช่วยให้ดินเกาะตัวกันเป็นโครงสร้างเพิ่มการดูดซับน้ำในดิน เพิ่มช่องว่างซึ่งช่วยในการระบายอากาศและลดความหนาแน่นรวมของดิน ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาของดินอย่างรวดเร็วและช่วยรักษาความเป็นกลาง (pH) ของดิน เป็นต้น

วิธีการใช้ปุ๋ยคอก 

จะไม่นิยมนำปุ๋ยคอกสดไปใช้ทันที เนื่องจากยังมีกระบวนการย่อยสลายซึ่งจะก่อให้เกิดความร้อนและจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายอาจมีการตรึงไนโตรเจนจากดินไปอยู่ในรูปขององค์ประกอบ/สารประกอบภายในเซลล์จุลินทรีย์ ทำให้ดินบริเวณนั้นมีไนโตรเจนลดลง พืชอาจมีอาการใบเหลืองและตายได้ การใช้ปุ๋ยคอกสดส่วนใหญ่จะนำมาใช้ในกระบวนการเตรียมดินก่อนปลูก แล้วไถกลบทิ้งไปประมาณ 30 วันก่อนที่จะทำการปลูกพืช แต่สำหรับพืชที่ปลูกแล้ว การใส่ปุ๋ยคอกควรเป็นปุ๋ยคอกที่ผ่านกระบวนการหมักหรือตากแห้งและทิ้งระยะเวลาหนึ่งก่อนการนำมาใช้ “แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ ควรมีการใช้ปุ๋ยร่วมกันทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด”
ความคิดเห็น