ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ)

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ) ในหัวข้อ ชวนแลหลัง...ทำความเข้าใจ...ร่วมกันทำขั้นต่อไป โดยประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom วาระการประชุมว่าด้วยแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ) ปี 2565 และเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา รวมถึงการร่วมบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานกับอำเภอเเละจังหวัด โดยมีนางพิสมัย พึ่งวิกรัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ  สำนักส่งเสริมเเละจัดการสินค้าเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว


ความคิดเห็น