ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM MEETING)

 


        วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM MEETING) จัดโดย กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)”

2. สรุปผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)”ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)” ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2565 ได้แก่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน และแผนปฎิบัติงานและรายละเอียดงบประมาณในการดำเนินงานความคิดเห็น