ศสพ.ระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตั้งและใช้งาน ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense

 

ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense เป็นระบบที่นำข้อมูลสภาพแวดล้อมจากเซนเซอร์ซึ่งประกอบไปด้วยเซนเซอร์ความชื้นของดิน เซนเซอร์แสง และเซนเซอร์ความชื้นสัมพันธ์ มาตรวจสอบค่าสถานะที่ไม่เหมาะสม เพื่อสั่งงานระบบอื่นๆให้ทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะชดเชยสถาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมให้เข้าสู่สภาวะปกติทำให้พืชมีสภาวะที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต ทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้มีการรับมอบระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense มาติดตั้งเพื่อทดสอบการใช้งาน โดยในวันที่ 23 และ 25 พฤศจิกายน 2564 นายธนิสร  ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับการติดตั้ง การใช้งาน การดูแลรักษา ประเมินความเสียหายอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับการใช้งาน ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร  ซึ่งเมื่อติดตั้งใช้งาน ประเมินระบบแล้วเสร็จ จะสามารถเผยแพร่และเป็นจุดเรียนรู้ให้เกษตรกรหรือบุคคลที่สนใจได้ต่อไปความคิดเห็น