ศสพ. ระยอง มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรตัวอย่างขยายผล "ไข่แดง" อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดส่งพันธ์ุไม้ให้กับเกษตรกร “ไข่แดง” ที่ประสบผลสำเร็จภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเสริมสร้างความเข้าใจและมีบทบาทหน้าที่ในชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบงานด้านการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุผัก ต้นพันธ์ุไม้ผล ได้แก่ มะม่วงพันธุ์อกร่องทอง มะม่วงพันธุ์มหาชนก มะพร้าวน้ำหอม มังคุด ลำใย ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ทุเรียนพันธุ์มูซันคิง มะละกอพันธุ์แขกดำ ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ มะขามพันธ์ปากช่อง 1 ให้แก่ นายแสน ผมงาน เกษตรกรตัวอย่างขยายผล ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ในเขตอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ความคิดเห็น