ประชุมโครงการเกษตรรวมใจ จังหวัดนครนายก

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายชัยพร อินผดุง นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายศรัญญู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯโครงการเกษตรรวมใจ ปี 2563 ที่มีหมายกำหนดการเสด็จในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนายดํารงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เกษตรจังหวัดนครนายก ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาขีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบงาน สรุปกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้ (1) กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาแปลงเกษตรผสมผสาน ฐานเรียนรู้ และบ้านเกษตรรวมใจ (2) การจัดนิทรรศการแผนและผลการดำเนินงาน โครงการ ฯ เรื่องแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสาน การสร้างต้นแบบและการขยายผล (3) การทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ และการถวายรายงาน

กำหนดดำเนินการปรับปรุงพัฒนาแปลงเกษตรผสมผสาน จำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 

ทั้งนี้  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 ระยอง ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณต่อกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์ ความคิดเห็น