ศสพ.ระยอง รับการติดตามนิเทศงานจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร

 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองและผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานแก่คณะติดตามนิเทศงาน นำโดยนายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และคณะจากกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมหารือ พิจารณาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ติดตามให้คำแนะนำในการวางกรอบแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจน และให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ ได้มีการตรวจเยี่ยมพื้นที่แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แปลงปลูกพืช แปลงแม่พันธุ์ เรือนเพาะชำ และฐานเรียนรู้ต่าง ๆ โดยให้เน้นดำเนินการบริหารงานอย่างครอบคลุมทั่วถึง และบรรลุผลสำเร็จต่อไป
ความคิดเห็น