ประชุมเพื่อการบริหารประจำสัปดาห์

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการเฉพาะกิจประจำสัปดาห์ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และวางแผนการปฏิบัติงานในสัปดาห์ต่อไป เช่นการปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน การร่วมงานสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 การศึกษาดูงานจังหวัดพิจิตร วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 การตัดผล/กิ่งผลไม้ การทำความสะอาดแปลงเรียนรู้ การเสนอโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในศูนย์ฯ การรายงานแผนและผลการดำเนินงานรายบุคคลของเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบรายงาน https://tandv.doae.go.th/index/ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เน้นให้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของแต่ละคนและภาพรวมของศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว ความคิดเห็น