ศสพ. ระยอง มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรตัวอย่างขยายผล "ไข่แดง" อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดส่งพันธ์ุไม้ให้กับเกษตรกร “ไข่แดง” ที่ประสบผลสำเร็จภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเสริมสร้างความเข้าใจและมีบทบาทหน้าที่ในชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบงานด้านการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุผัก ต้นพันธ์ุไม้ผล ให้กับนายลมัย สนวัตร และนางเบญจภัทร์ เดชดี เกษตรกรตัวอย่างขยายผล อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ความคิดเห็น