สนับสนุนการจัดภูมิทัศน์เตรียมการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง และผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยต้นไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก ไปจัดสวนปรับภูมิทัศน์ ในพื้นที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นงานบริการสังคมและเกษตรกรของศูนย์ฯ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง


ความคิดเห็น