ศสพ. ระยอง มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรตัวอย่างขยายผล "ไข่แดง" อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

 วันที่ 11 กันยายน 2563 นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดส่งพันธ์ุไม้ให้กับเกษตรกร “ไข่แดง” ที่ประสบผลสำเร็จภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเสริมสร้างความเข้าใจและมีบทบาทหน้าที่ในชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบงานด้านการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุผัก ต้นพันธ์ุมัสำปะหลัง  ระยอง 9  2700 ต้น ให้แก่ นาย ทองเจือ ภู่ห้อย อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เกษตรกรตัวอย่างขยายผล ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
ความคิดเห็น